+972-544-753345 info@milankarmeli.com

יחסים יכולים להשאיר אותנו מרגישים תקועים או כאילו איבדנו את עצמנו. אנו עשויים לחוש שההפרדה קרובה. הסרטון לוקח אותך אל תוך דינמיקות המובולות לפרידה ומראה דרכים להבין מה באמת קורה.